За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

 

За изпълнението на поставените проектни цели и задачи бяха установени контакти с представители на местната власт, както на регионално, общинско и селищно ниво, така и с общопрактикуващи лекари. От съществена важност за изпълнението на предвидените дейности - медицински услуги и информация в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и трафик с цел сексуална експлоатация - бе и установяването на настоящите нагласи и практики сред жени от селски райони. В тази връзка в началото на 2007 г. бе проведено входящо проучване (извадка от проучването), като негова основна задача бе да определи необходимостта от подобни интервенции предвид съществуващите практики и стереотипи.

В резултат на работата по проекта бяха предоставени директни медицински услуги в областта на семейното планиране и репродуктивното здраве, както и консултации. До месец юни 2009 година бяха предоставени общо 18185 услуги на 2941 клиента. Обобщени резултати от медицинско-консултативната дейност на БАСП в двете проектни области са представени тук.

Един от най-съществените резултати от изпълнението на дейностите по проекта е свързан с високата оценка от крайните бенефициенти по отношение на предлаганите интервенции. Този резултат не е неочакван предвид на практика липсващото специализирано медицинско обслужване, включително и в областта на акушерството и гинекологията. Този резултат бе потвърден и от направеното изходящо проучване през месеците май-юни 2009 г. В същото време необходимостта от продължителност на предлагането на специализирани медицински услуги е оценена и от страна на местните власти - най-вече от страна на селските кметове и в различна степен от общинските власти.