За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

 

Становище на БАСП за връзката между сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) и трафик на хора

Документът представя анализ на ситуацията във връзка с трафика на хора, връзката между трафика на хора и СРЗ, позицията на БАСП, както и препоръки за бъдеща работа.


Трафик с цел сексуална експлоатация и сексуално здраве, Здравни и социални услуги в осем държави от ЕС

Изданието съдържа информация, отнасяща се до здравни и социални услуги в осем страни-членки на ЕС. За шест от тях са представени и законови положения, свързани с предоставянето на сексуални услуги, достъп до здравеопазване и миграция. За всяка от страните е дадена информация за съответни НПО, общински или държавни структури, които осигуряват услуги свързани с аборт, контрацепция, тестове за хепатит, HIV, полово предавани инфекции (ППИ), лечение на ППИ, гинекологични консултации; включва също така информация за подкрепа на жертви на трафик, придужаване до съответни институции (медицински лица и юристи), помощ за репратриране, лична безопасност, психологическо консултиране и т.н.


Трафик. Флаерът съдържа базисна информация по отношение на трафика на жени, често срещани ситуации за попадане в трафик, както и препоръки за предпазване и реакция в случай на трафикиране.


Насилие. Флаерът съдържа информация, свързана със сексуалното насилие.


 

Изданието съдържа информация, свързана със сексуалното съзряване. На достъп език и с подходящо илюстриране се разказва за това как момичето се превръща в жена, а момчето в мъж. Освен теми като женската и мъжката репродуктивна система, брошурата съдържа теми като лична и полова хигиена и безопасно сексуално общуване.


Проектът в снимки.